Заклад діє в складі: школи І ступеня і гімназії (школа ІІ-ІІІ ступеня)

Приймання 6-ти (7-ми) літніх дітей здійснюється на загальних підставах.

Приймання в гімназію в 1-ий(5) -6-ий (10) класи, відбувається на конкурсній основі.

Умови конкурсного приймання до гімназії

1.1. Приймання дітей до гімназійних класів НВК «Школа-гімназія «Галицька» (надалі НВК) у 5-9 класи здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Відповідно до «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл», затвердженої наказом МОН від 19.06.2003 року №389 та «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», на підставі Статуту закладу розроблено дані Правила конкурсного приймання.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні НВК вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. У відповідності до п.2.3. «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей» випробування проводитимуться у червні, після закінчення навчального року, а саме 02 та 03 червня. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання, організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулось не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року, за наявності вільних місць, за таких самих умов, як й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань створюються приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора НВК за погодженням радою НВК. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор НВК.

2.6. З питань проведення конкурсних випробувань створюються предметні комісії, склад яких визначається та затверджується директором НВК.

2.7. До участі у конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора НВК та табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту для учнів 10-х класів.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії грамот призерів Всеукраїнських предметних олімпіад, дипломів та інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх творчі досягнення.

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсні випробування для учнів п’ятого класу проводяться у формі тесту з української мови та співбесіди.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів НВК, проводять за умови наявності вільних місць у формі тесту з української мови та співбесіди.

3.3. Варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам, розробляються відповідними методичними комісіями вчителів, затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відділом освіти Галицького району.

3.4. Не допускається застосування тих самих завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора НВК у запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.6. Письмова робота (тести) виконуються на папері зі штампом навчального закладу, передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.7. Тривалість написання вступниками письмової роботи (тесту) та співбесіди визначає голова конкурсної комісії.

3.8. Письмові роботи учасників конкурсних випробувань та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді (співбесіди), зберігаються в НВК протягом року в кабінеті директора закладу.

3.9. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати конкурсних випробувань оголошуються не пізніше, ніж через два дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні НВК для загального ознайомлення.

3.11. Учні 5-10 класів учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів – захистів науково – дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.12. Учні – випускники 9 – х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво з відзнакою, звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.13. Випускники 4 класів, що мають ІV рівень навченості за річним оцінюванням, призери ІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, предметних турнірів, конкурсів не нижче районного (міського) рівня звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.14. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.11-3.13, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди.

3.15. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти батьків, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти батьків – учасників АТО мають пільги при зарахуванні в гімназію, а саме при однаковій кількості набраних балів за тестові завдання, перевага надається дітям вищезазначених категорій.

3.16. Діти, які хворіли під час проведення конкурсних випробувань, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

ІV. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до НВК наказом директором на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.3. До НВК подаються: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.4. Якщо учні, їх батьки або особи, що їх замінюють не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до апеляційної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої визначається закладом за погодженням з відділом освіти Галицького району.

4.5. Додаткові випробування під час розгляду апеляції не проводяться.

4.6. У разі, якщо висновки апеляційної комісії НВК не задовольняють заявників, вони можуть звернутися до відділу освіти Галицького району, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.7. Діти, які зараховані до НВК, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з НВК. На звільнені місця може проводитися конкурсне приймання. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до НВК продовжують навчання за місцем проживання.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

5.1. Директор НВК несе персональну відповідальність за дотримання Правил конкурсного приймання до навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія «Галицька».

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до гімназії за його результатами покладається на відділ освіти Галицького району.

5.3. У разі порушення НВК «Школа-гімназія «Галицька» Правил конкурсного приймання, розроблених закладом, рішенням відділу освіти Галицького району результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі відділ освіти Галицького району організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Кiлькiсть переглядiв: 1090